Müşteri Aydınlatma Metni

ESAS HOME

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterilerimiz,

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “Mengene Mah.Bor Sok.28/7 Karatay/Konya” adresinde yer alan veri sorumlusu Esas Home şirketi (“Esas Home” veya “Şirket”)  nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

       Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçlarımız

  1. Ticari Elektronik İletişim İzni Veren Müşterilerimiz

Esas Home’a herhangi bir kanaldan (SMS kodu aracılığıyla veya web sitemiz üzerinden) ticari elektronik ileti iletişim izni vermeniz halinde, kişisel verileriniz Esas Home tarafından doğrudan veya dolaylı pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; reklam, promosyon, kampanya ve benzeri nitelikte genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarına ilişkin olarak seçeceğiniz kanallar üzerinden tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermiş olursunuz. Bu kapsamda, Karaca Home ad soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi ile log kayıt bilgilerinizi işleyecek ve amaçla sınırlı olarak kişisel verileriniz Şirket’in hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

Hiçbir gerekçe göstermeksizin Esas Home’a vermiş olduğunuz iletişim iznini durdurma/geri alma imkanınız mevcuttur. İzin verdiğiniz kanal üzerinden red sürecini başlatarak ve/veya web sitemize üye olmanız halinde, “Profil>Hesap Bilgilerim>Bilgilerimi Güncelle>Bildirim izni” sekmesinden açık rızanızı her zaman geri alabilirsiniz.

       2.Esas Home İle İletişime Geçen Müşterilerimiz

Web sitemizde yer alan iletişim formu, iletişim adresi üzerinden veya çağrı merkezi, e-posta, sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde, talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek, çağrı merkezimiz üzerinden iletişime geçtiğiniz takdirde tarafınıza doğru hitap edebilmek, müşteri deneyim süreçlerini yönetebilmek ve iyileştirebilmek bu doğrultuda yürütülen çalışmalar kapsamında ad soyad, sosyal medya hesap bilgileri, iletişim bilgileri, paylaşmanız halinde sipariş bilgileriniz, ilgili ise hukuki işlem bilgilerinizi, talep ve şikayetlerinizi, talep ve şikayetinize bağlı tarafınızca aktarılacak olan ilgili diğer bilgilerinizi, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere çağrı merkezi ses kayıtlarınızı işlemekteyiz.

         Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Müşterilerimizin kişisel verileri; mağazalarımızdaki güvenlik kameraları ve donanımları aracılığıyla otomatik yollarla, mağazadaki satış danışmanına sözlü olarak beyan edilen bilgileri sistemimize kaydı ile yarı otomatik yollarla, mağazalarımız ve web sitemiz aracılığıyla alışverişlerinizi kayıt altına alan sistemlerimiz ile otomatik yöntemlerle kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Ek olarak, adli ve idari makamlardan gelen belgeler kapsamında tarafımızla paylaşılan kişisel verilerinizi otomatik olmayan yollarla, sosyal medya, telefon ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda otomatik yöntemlerle topluyoruz.

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir:

KVKK m. 5/1 hükmü uyarınca açık rıza (ticari elektronik iletişim izni vermeniz halinde),

  • KVKK m. 5/2 (a) hükmü uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi (mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında),
  • KVKK m. 5/2 (c) hükmü uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle işlemenin gerekli olması (üyelik sözleşmesi, satış sözleşmesinin ifası, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve satış sonrası servis desteğinin sağlanması),
  • KVKK m. 5/2 (ç) hükmü uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (mağaza güvenlik kamera kayıtlarının temini kapsamında),
  • KVKK m. 5/2 (e) hükmü uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (mağaza güvenlik kamera kayıtlarının temini; adli ve resmi süreçlere ilişkin işlemlerin yürütülmesi)
  • KVKK m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (mağaza güvenlik kamera kayıtlarının temini; işlem güvenliğinin sağlanması, operasyonel süreçlerin yürütülmesi kapsamında) hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

        İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Karaca Home olarak kişisel verilerinizi işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız.

Lojistik hizmetlerinin sağlanması, talep ve şikâyetlerinizin çözümlenmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve toplanan kişisel verilerin işleme faaliyetlerini yürütebilmek için grup şirketlerimiz, iş birliği yapılan kurum ve kuruluşlarla kişisel verileriniz paylaşılabilmektedir. Alışverişiniz sırasında kredi kartı veya banka kartı kullanmanız halinde, ödeme bilgileriniz Karaca Home tarafından hizmet alınan elektronik ödeme kuruluşu ve bankalar ile paylaşılmaktadır. Ek olarak, ilgili mevzuat kapsamında bilgi verme yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve yasal haklarımızın kullanılması için talep halinde kamu otoriteleriyle, resmi kurum ve kuruşlularla kişisel verileriniz paylaşılabilmektedir.   

          Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Karaca Home tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Esas Home’a daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak admin@esashome.com adresine iletebilirsiniz. Başvurunuzu dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak yapabilirsiniz. Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.